• Wykaz przyjętych zawiadomień o utworzeniu Komitetu Wyborczego przez Komisarza Wyborczego według stanu na dzień 4 października 2010 r.
    Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  • Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.
    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego (wyciąg).
  • Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w sprawie tworzenia Komitetów Wyborczych Stowarzyszeń lub organizacji społecznych.